• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • آزمون آموزش های اعتبار بخشی بیمارستان میلاد شهریار

  آزمون آموزش های اعتبار بخشی بیمارستان میلاد شهریار

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آزمون آموزش های اعتبار بخشی ویژه کلیه پرسنل بیمارستان شهریار شامل بخش های درمانی و غیر درمان برگزار گردید. اعتبار بخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استاندارد های مشخص است. استانداردهائی که بر بهبود مداوم کیفیت، محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار وکارکنان تاکید دارد «اعتبار بخشی» برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کارگرفته می شود.

  اهداف اعتبار بخشی شامل به رسمیت شناختن آن دسته از بیمارستان هایی که اثبات می کنند در حال ارزیابی وارتقاء کیفیت و ایمنی مراقبت هستند، بهبود مستمر کیفیت مراقبت سلامت و افزایش اعتماد عمومی به مراقبت سلامت بیمارستان ها می باشد.

  از همین سو، آزمونی با مضامین ذکر شده برگزار گردید تا آگاهی پرسنل بیمارستان میلاد شهریار جهت پاسخگویی اعتبار بخشی باشند.

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها