• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • کمیته کنترل عفونت بیماران بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان، با توجه به اهمیت حفظ ایمنی بیماران در مراکز بهداشتی درمانی، و لزوم بازآموزی عوامل تهدیدکننده ایمنی جهت کارکنان بالینی، جلسه آموزشی با هماهنگی واحد آموزش و کنترل عفونت بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید.

  بایستی توجه داشت شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار در گروه های جانبازان و بیماران اعصاب و روان و بیماران با رفتار پرخطر اجتماعی بیشتربوده و نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه در سطح مراکز درمانی می باشد. لذا در این کلاس آموزشی پس از بیان کلیات مفاهیم ایمنی بیمار ، تمامی شرایط تهدید کننده ایمنی در بیماران اعصاب و روان بیمارستان میلاد شهریار به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشگیرانه جهت عدم بروز خطا دراین بیماران آموزش داده  شد.
  دکتر پژمان آقایی رئیس بیمارستان میلاد شهریار در این جلسه افزودند: با اجرای راه های ایمنی بیمار به خوبی خواهیم توانست از بروز شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار جلوگیری کرده و پروسه بستری تا ترخیص بیماران را با سلامتی سپری کنیم.

  در این کمیته لزوم اجرای برنامه های آموزشی ایمنی بیماران اعصاب و روان مقرر گردید.

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها