• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
  • برگزاری راند ایمنی ریاست بیمارستان میلاد شهریار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در این بازدید که با حضور آقای جعفر سالاری رئیس بیمارستان و مسئولین بخش ها و واحدهای این مرکز انجام شد، در خصوص مشکلات موجود در رابطه با ایمنی بیمار، چالش‌های مربوط به نیروی انسانی، فضای بخش ها و اورژانس و عوامل تهدیدکننده ایمنی بیمار در این بخش ها، بحث و تبادل ‌نظر و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

    طبق استانداردهای اعتباربخشی و حاکمیت بالینی جلسات واک راند مدیریتی ایمنی بیمار باهدف شناسایی مشکلات و مسائل مرتبط با ایمنی بیماران به ‌منظور ارائه راهکار و رفع مشکلات برگزار می‌شود که درنهایت منجر به افزایش ایمنی بیماران در تمامی مراحل بستری و درمان در بیمارستان خواهد شد.

    ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها