پیام هفته : من از دنياي ظاهر فريب، ماديات و همه آنچه ما را از خدا باز مي‌دارد متنفرم( شهيد همت).

اهداف کلی

اهداف کلان :

1-تقویت وتوسعه فرهنگ مدیریت کیفی

2-كاهش اتلاف منابع و افزايش درآمد

3-ارتقاء ايمني بيمار  

4-ارتقاء رضایتمندی ذینفعان بیمارستان