آزمون توانمندسازی عمومی بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آزمون تواندمندسازی عمومی ویژه پرسنل اداری بیمارستان میلاد شهریار جهت بررسی و تدوین تقویم آموزشی سال 98 برگزار شد .

مطالعات متعددی در مورد بررسی رفتارهای مديران بیمارستان و توانمندسازی پرسنل مجموعه میلاد نشان داده‌اند که مديران با رفتارهای اثربخش خود، مي‌توانند سبب توانمندسازی پرسنل شده و بر رضايت شغلی، حس تعهد، مسئوليت پذيری، بهره وری و کيفيت ارايه خدمات تأثير مثبت گذارند. هدف از مطالعه حاضر نيز تعيين تاثير بازآموزی مهارت‌های مديريتی مديران پرستاری بر توانمندسازی پرسنل بیمارستان در سال 1398 مي‌باشد.

ارسال نظرات

آرشیو