بازدید تیم مدیرت ایمنی بیمار بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط­عمومی بیمارستان، بازدید تیم مدیریتی ایمنی بیمار ازبخش­ها و واحدهای درمان بیمارستان میلاد شهریار صورت پذیرفت.

طبق استانداردهای اعتباربخشی و حاکمیت بالینی بازدید واک راند مدیریتی ایمنی بیمار با هدف شناسایی مشکلات و مسائل مرتبط با ایمنی بیماران به منظور ارائه راهکار و رفع مشکلات برگزار می­گردد که درنهایت منجر به افزایش ایمنی بیماران در تمامی مراحل بستری و درمان در بیمارستان خواهد شد. به همین منظور این بررسی از تمامی بخش­های بیمارستان براساس برنامه­ای زمان بندی شده انجام می شود تا ایمنی بیمار به حداکثرممکن ارتقا یابد.

به همین منظور بازدید ایمنی بیمار از بخش­های بستری و اورژانس بیمارستان میلاد با حضور اعضای تیم مدیریت انجام شد. دراین بازدید اعضا در خصوص شاخص های ایمنی بیمار، اهمیت گزارش دهی خطا وهمچنین بررسی فرایندهای موجود گفتگو کردند که در ادامه درباره مرتفع سازی مسایل مطروحه تصمیماتی اتخاذ شد.

ارسال نظرات

آرشیو