بازدید تیم مدیریت بیمارستان میلاد شهریار

بازدید تیم مدیریت بیمارستان متشکل از ریاست، مدیریت، مدیر بهبود، مدیر پرستاری و کارشناس ایمنی بیماران در تاریخ 17 شهریور 98

ارسال نظرات

آرشیو