بررسی معیارهای سه گانه کاری در جلسه بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان میلاد با حضور رئیس بیمارستان برگزار شد. دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد شهریار ضمن بازگویی ملاک های ارزشی بیمارستان، تاکید نمودند ما کلیه پرسنل مجموعه میلاد بایسی قدر فضای مثبت در راستای خدمت رسانی به مردم شریف منطقه و جانبازان گرامی را بدانیم.

رئیس بیمارستان میلاد در ادامه افزودند: اولین اصل کاری بیمارستان میلاد، تعهد کاری است. مسئولان موفق، به دنبال رفع مشکلات افراد می روند و از موقعیت و شرایط آن مطلع می‌شوند. آنها به دنبال خواسته‌های کارکنان رفته و ارزش خود آنها را به آنها یادآور می‌شوند. لذا این امر بایستی در همه رده های بیمارستان میلاد صورت پذیرد.

وی در ادامه اضافه نمود: معیار بعدی، اخلاق کاری است. باور به مزایای اخلاقی و اهمیت کار و توان ذاتی در تقویت شخصیت فرد می تواند حداکثر بازدهی اجتماعی و رفاهی را همراه داشته باشد. ملاک بعدی، امانت داری است. قرآن کریم می فرماید خداوند متعال، از همه‌ی اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات، آگاه. خداوند خود، رازهای بندگانش را می‌پوشاند. وقتی مسئولیت جدید می گیریم، درقبال حفاظت از آن اطلاعات مسئولیت داریم.

دکتر آقایی در ادامه بر حفظ و تکریم حق و حقوق مادی و معنوی کلیه کارکنان تاکید نمودند و لزوم توجیه پرسنل از حقوق خویش را یادآور شدند و کلیه پرسنل را متعهد بر ارائه این حقوق بریکدیگر دانستند.

در ادامه جلسه نیز دکتر آقایی بر گزارش موارد 28 گانه Never Event و گزارش های ADR تاکید نمودند و افزودند تمامی اقدامات بخش ها و واحدها باید مبنی براستانداردهای اعتباربخشی صورت پذیرد.

ارسال نظرات

آرشیو