برگزاری آزمون اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، صبح روز سه شنبه 6 آذر 97 آزمونی با عنوان اعتباربخشی و بهبود کیفیت از مسئولین محترم بخش ها و واحد های درمان و اداری پشتیبانی بیمارستان میلاد با موضوعات برنامه استراتژیک، اهداف اختصاصی، فرآیند اصلی و… اجرا گردید. لازم به ذکر است آزمونی در ادامه نیز بین کارکنان و پرسنل بیمارستان میلاد برگزار خواهد گردید.

ارسال نظرات

آرشیو