برگزاری جلسه ارتقاء فرآیندهای ثبت اسناد پزشکی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، طی جلسه ای بر روند ارتقاء فرآیندهای ثبت اسناد و پرونده های پزشکی و ارتقاء شاخص میزان کسورات بیمارستان میلاد شهریار نظارت و گفت و گو گردید.

در این جلسه بر اهم فعالیت های مدارک پزشکی مانند لزوم برگزاری جلسات كميته تخصصي مدارک پزشكی، تهيه گزارش از بازديدهای انجام يافته و ارسال آن  به مديريت، پيگيری اشكالات موجود در مراكز درمانی و بررسی صورتجلسات و ارائه راه حلهاي پيشنهادی در مواقع لازم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد شهریار عرضه داشتند: بیمارستان‌ها درخصوص اجرای طرح اسناد الکترونیکی نتیجه مطلوب می گیرند، نسخ پزشکی توسط پزشکان وارد سیستم می‌شود. بی شک گام بعدی ما در بیمارستان میلاد شهریار اجرای این طرح و حفظ منابع طبیعی خواهد بود.

در این جلسه با حضور منشی های بیمارستان در زمینه نحوه ثبت اسناد مطابق با قوانین بیمه های طرف قرارداد و فرآیندهای بیمه گری، نحوه جمع آوری شاخص و نحوه برنامه ریزی اقدام اصلاحی بحث و بررسی شد. بررسی دلایل کسورات، نحوه گزارش دلایل کسورات و اهمیت بررسی و ارزیابی پرونده بیماران توسط منشی های بخش ها از جمله مسائل مطروحه در این جلسه بودند.

ارسال نظرات

آرشیو