برگزاری کمیته آزمایشگاه بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه کمیته آزمایشگاه بیمارستان میلاد شهریار با حضور دکتر آقایی رئیس بیمارستان و همچنین مسئولین مربوطه برگزار گردید. در این جلسه طبق بررسی های مشکلات و نیاز های مربوطه به بیمارستان، نکات مستند شده ارائه گردید. همچنین پیشرفت ها و تعرفه ها و نحوه ارائه خدمات به بیماران مورد بررسی قرار گرفتند.
با توجه به نیاز منطقه به آزمایشگاه های پیشرفته، بیمارستان میلاد شهریار افتخار این را دارد که جهت حال و رفاه مراجعین و همچنین ارائه خدمات مختلف آزمایشگاهی به عموم مردم خدمت گذاری نماید. در راستای برنامه های تدوین شده می توان جهت ارائه این خدمات به مردم منطقه از پتانسیل های موجود استفاده نمود و از ظرفیت های موجود نهایت استفاده را برد.
بیمارستان میلاد شهریار این قابلیت را دارد تا کلیه آزمایشات مربوط به متخصصین حال حاضر بیمارستان را سرویس دهی نماید و در این جلسه با بیان اینکه بسیاری از بیماری ها با تشخیص درست از طریق آزمایش مشخص می گردد ملزوم گردید تا این واحد خدمات ارائه شده خود را با گستردگی بیشتری در دسترس عموم با استفاده از تکنولوژی های روز ارائه نماید.

ارسال نظرات

آرشیو