بیمارستان میلاد شهریار استخدام می کند

بیمارستان میلاد شهریار در عناوین زیر استخدام می نماید:

پرستار – کاردرمانگر – بهیار – خدمات – نگهبان – روانشناس – مددکار- کارشناس بیمه – کارشناس تغذیه

لطفا برای ثبت نام رزومه خود را به info@milad-hospital.ir ارسال نمایید.

ارسال نظرات

آرشیو