جلسه بهداشت محیط در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ای تحت عنوان کمیته بهداشت محیط با حضور ریاست، مدیریت و پرسنل مربوطه بیمارستان برگزار گردید. در این جلسه مسائل بهداشتی محیطی بیمارستان و معضل ها و موانع موجود بررسی گردید و اولویت های بهداشتی در راستای خدمت رسانی به جانبازان و بیماران بیمارستان طبقه بندی گردید. دکتر آقایی در همین راستا افزود:
بهداشت محیط بیمارستان فعالیت هایی که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط بیمارستان به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع عوامل بیماری زا انجام می گردد و این کار با کنترل بهداشتی آب، فاضلاب، مواد غذایی و… توسط کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان انجام می گردد. لذا با سالم سازی محیط از شیوع بیماری به داخل و انتقال آن به خارج از بیمارستان جلوگیری می گردد. بنابراین با رعایت اصول و موازین بهداشت محیط در بیمارستان میلاد علاوه بر تامین رفاه جسمی و روانی جانبازان و بیماران، خواهیم توانست کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی را نیز کنترل نمائیم.
وی در ادامه اضافه کرد: همانطور که کار برای سلامت و احساس راحتی افراد مفید است تحت شرایطی نیز می تواند برای سلامتی اثرات سوء داشته باشد؛ از آنجایی که افراد شاغل در بخشهای درمانی بیش از سایرین در معرض بیماری ها قرار دارند لذا در صورت عدم رعایت بهداشت محیط در بیمارستان، بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا بیمار می شوند و از طرف دیگر وضعیت سلامتی پرسنل نیز بر کیفیت و کمیت کارتاثیر می گذارد. لذا در همین راستا باید همگی ما در مجموعه بیمارستان میلاد موازین بهداشتی را رعایت نماییم تا حداکثر موازین استاندارد را تامین نماییم.

ارسال نظرات

آرشیو