جلسه شناسایی و تشخیص اختلال شخصیت کلاستر B

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ی تشخیص اختلال شخصیت کلاستر B با حضور متخصص روانپزشکی،کارکنان و پرسنل بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید. شخصیت دارای ویژگی های پایدار و ثابت می باشد که در هر فرد نمود پیدا می کند. به عنوان مثال رفتار های فردی و کنش ها و واکنشها و برخورد و عکس العمل افراد با اتفاقات نمونه شخصیت شناسی افراد است. حال اگر رفتار فرد از هنجار های اجتماعی فاصله بگیرد دچار اختلال شخصی در زندگی و کار خود می شود. کلاستر بی پیچیده ترین نوع اختلال شخصیت نسبت به A و C می باشد.
در همین راستا جهت آگاهی پرسنل بیمارستان میلاد شهریار به این نوع اختلالات و برخورد صحیح با بیماران و جانبازان این جلسه تشکیل گردید. لازم به ذکر است اختلال شخصیت کلاستر B در 4 دسته مرزی، ضد اجتماعی، نمایشی و خودشیفتگی دسته بندی می شود.
آقای دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد نیز بر تشکیل این گونه جلسات و مباحث مخصوص پرسنل در جلسات متوالی تاکید نمودند و اضافه کردند پرسنلی که با بیماران بستری در بیمارستان میلاد برخورد دارند و چه آنهایی که برخوردی ندارند استفاده زیادی خواهند برد و تاکید کردند این جلسات به صورت متناوب و دوره ای برگزار می گردد.

ارسال نظرات

آرشیو