جلسه مدیریت بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه مدیریت اجرایی بیمارستان به ریاست آقای دكتر آقایی روز چهرشنبه مورخ 02/05/98 با حضور اعضا برگزار گردید.

جلسه کارگروه بهبود مدیریت خدمات درمانی با حضور دکتر آقایی رئیس بیمارستان، مدیریت و پشتیبانی، مدیر بهبود کیفیت، مدیر دفتر پرستاری، مسئولین بهداشت، مدیر کنترل عفونت و دیگر اعضای این کارگروه برگزار شد.

دکتر پژمان آقایی رئیس بیمارستان میلاد شهریار در ابتدا عنوان نمود: حفظ و ارتقا ایمنی بیماران در بیمارستان از اهداف و استانداردهایی است که امروزه در تمام جوامع به آن توجه و اهتمام ویژه ای می شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم و مستمرکارگروه های مربوط به پیاده سازی برنامه عملیاتی این بیمارستان افزود: کارگروه بهبود مدیریت خدمات درمانی در بیمارستان میلاد از کارگروه های اصلی است که در ذیل برنامه استراتژیک معاونت درمان دیده شده و اقدامات مهمی در آن پیگیری می شود.

دکتر آقایی در ادامه این جلسه با اشاره به نحوه اداره بیمارستان، تامین و تخصیص منابع مالی بیمارستان، نظام پرداخت به ارائه دهندگان خدمت، بهبود مدیریت خرید و نگهداری تجهیزات پزشکی سرمایه ای اضافه نمودند: پرداختن به هر یک از این موارد نیز به تنهایی حائز اهمیت است، به ویژه در حال حاضر با توجه به رویکرد صرفه جویی هزینه که موضوعی بسیار جدی است. امیدواریم در این کارگروه با همفکری اعضا به اهداف تعیین شده به خوبی دست یابیم.

ارسال نظرات

آرشیو