جلسه مدیر پرستاری بیمارستان میلاد شهریار با پرسنل پرستاری این مرکز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقای بابک خادم رئیس اداره پرستاری بیمارستان میلادشهریار گفت: محوریت این نشست، موضوع تربیت پرستار بیمارستانی است و ارائه دیدگاه های تمامی شرکت کنندگان و پرستار با تکیه بر حفظ حرفه ای بودن و آکادمیک بودن پرستاری بیش از گذشته برای تولیت آموزش پرستاری، از دیگر موارد مطروحه در این جلسه است.

آقای خادم ادامه داد: پایبندی به اجرای کامل آیین نامه وزارت بهداشت و در نظر گرفتن چارچوب های مندرح در این آیین نامه در راستای نیاز سنجی واقعی در تعیین استانداردهای این مهم و نظارت کارگروه مدیریتی بر روند آموزش پرستاری، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

درپایان مقرر شد برای حل مسائل پرستاری، جلسات به شکل ماهانه، فصلی و حتی به صورت اضطراری در بیمارستان تشکیل گردد.

ارسال نظرات

آرشیو