جلسه پایش و بهبود کیفیت بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، اولین جلسه پایش بهبود کیفیت بیمارستان در سال 98 با حضور دکتر آقایی رئیس مجموعه و مسئولین بخش ها واحد ها با تاکید بر محوریت قرار گرفتن رسیدگی کامل بر بیماران و بهبود کیفی کارکنان برگزار شد.

در این جلسه با ارائه مستندات فرآیندهای اصلی و عملکرد های بالینی و غیر بالینی شاخص های اصلی مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان با تاکید بر بازنگری شاخص های عملکردی و کاری و ارتقاء عملکرد کیفی پرسنل آغز گردید. همچنین اجرای گام های عملیاتی جهت افزایش کیفیت بیمارستان با بازنگری اهداف اختصاصی بخش ها و احدها و برنامه عملیاتی مجموعه میلاد، مورد بررسی قرار گرفتند.

در ادامه این جلسه نیز ارائه مستندات در زمینه درصد پیشرفت اهداف بیمارستان در سال 97 با هدف تنظیم برنامه عملیاتی مجموعه ارائه گردید.

ارسال نظرات

آرشیو