جلسه کمیته مدیریت خطر جوادث و بحران بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، روز چهارشنبه 25 مهرماه 97 جلسه ای با حضور اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و بحران در خصوص بررسی بازنگری چارت فرماندهی بحران و همچنین در راستای بازنگری سامانه فرماندهی حادثه (HICS) به همراه گزارش نتایج بازدید های دبیر کمیته بحران تشکیل گردید.

براساس نظرات کارشناسی بررسی امور تاسیسات، تجهیزات مصارفی مورد نیاز اطفاء حریق، ملزومات اساسی زمان ایجاد بحران و… از موارد بررسی شده در این جلسه که بایستی شرایط نگهداری از این تجهیزات و رعایت نکات ایمنی از مهمترین الزامات قابل توجه این کمیته بود.

همچنین تعیین جای گشت ها جهت درج و نگهداری از موارد اطفاء حریق، آشنایی پرسنل در زمان بحران و ایجاد کلاس های آموزشی از اهداف این جلسه ذکر گردیدند. در پایان نیز سمت  و تغییرات صورت گرفته جهت جایگذاری پرسنل بیمارستان در سمت های مومجود مورد بازبینی قرار گرفت.

ارسال نظرات

آرشیو