جلسه کنترل عفونت بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه ای با حضور دکترآقایی رئیس بیمارستان میلاد پیرامون بررسی عفونت های بیمارستانی به همراه بیان مواردی که در جلسه کنترل عفونت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار با حضور دکتر ناصح مدیر شبکه برگزار گردیده بود، برگزار شد و جهت اجرای آن راهکار ارائه گردید.

در همین راستا، در این کمیته دکترآقایی، تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت و همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی را با سرپرستی سوپروایزر کنترل عفونت مورد بررسی قرار دادند. همچنین شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش و بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی از جمله مواردی بودند که در این کمیته بررسی گردیدند.

در امر گند زدایی و عدم وجود بیماری واگیر دار در بیمارستان و نحوه شستشوی دست پرسنل نیز مباحثی صورت پذیرفت.

ارسال نظرات

آرشیو