جلسه گروه درمانی 97/9/27

جلسه گروه درمانی خودمراقبتی در زمان ترخیص در زمینه مدیریت مصرف دارو و خودتنظیمی خواب برگزار گردید. (یکی از تکنیک های رویکرد IPSRT)

خاص بیماران با سابقه مصرف مواد مخدر و خلق تحریک پذیر.

ارسال نظرات

آرشیو