مانور دورمیزی حریق بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، مانور دورمیزی سناریوی حریق موتورخانه و تخلیه بیماران بخش های بستری با حضور اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا و اعضای سامانه فرماندهی حادثه (HICS) در سالن EOC بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا ضمن اشاره به مانور دور میزی اطفای حریق ، نسبت به روند اجرای برنامه ها در بیمارستان میلاد توضیحاتی ارائه شد. عملکرد نیروها در واکنش سریع در هنگام بروز حادثه و لزوم تخلیه اضطراری و هدایت پرسنل به محل امن جزو ارکان مانور بیان گشت. هدف از اجرای مانور مشخص شدن نقاط ضعف در هنگام بروز حادثه و اقدامات اصلاحی بیمارستان است.

در این جلسه بررسی نقاط ضعف و قوت سناریوی طراحی شده و اصلاح موارد براساس پیشنهاد اعضا و سامانه فرماندهی حادثه صورت پذیرفت.

ارسال نظرات

آرشیو