کلاس تریاژ بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس تریاژ با هدف آشنایی و ارتقاء آگاهی پرسنل بیمارستان میلاد با نحوه تریاژبندی بیماران تشکیل گشت و ضمن بیان برخورد مناسب پرستار تریاژ، با بیماران مراجعه کننده و تعیین تکلیف صحیح بیماران جهت درمان، جزئیات نحوه برخورد با بیماران، سطوح تریاژ شرح داده شد.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد شهریار در خصوص برگزاری و اهمیت این چنین کلاس ها اظهار داشتند: آموزش، افزایش آگاهی و مهارت های تجربی پرسنل شاغل در اورژانس های بیمارستانی جهت اولویت بندی بیماران برای  دریافت خدمات درمانی از اهداف این بیمارستان است بود. اولویت بندی بیماران ورودی و شناسایی ان دسته از بیمارانی که قادر به انتظار نیستند از اهداف مهم تریاژ است. در شرایط شلوغی بیش از حد اورژانس ها به دلیل احتمال عدم شناسایی بیماران  ممکن است این بیماران به عوارض جبران ناپذیری دچار گردند. با توجه به پایین آمدن سن بروز بسیاری از بیماریهایی که با مرگ ومیر و عوارض خطرناکی (در کل جهان ) همراهند و با توجه به کمبود پرستاران در شرایط ازدحام بیماران بهره گیری از سیستم تریاژ و استفاده از پرستاران باسابقه اورژانس امری بدیهی بنظر میرسد.

در پایان نیز علاوه بر اشاره به نکات مورد نیاز در این خصوص، به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.

ارسال نظرات

آرشیو