کمیته اخلاق پزشکی و حرفه ای بیمارستان میلاد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته اخلاق پزشکی و حرفه ای حول محور افزایش رضایت مندی بیماران و بررسی شکایات آنان در سه ماهه سوم سال 97 برگزار گردید.

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی و حفاظت از رضایت سنجی های انسانی در بیمارستان و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف پزشکی ، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در بیمارستان میلاد شهریار هر سه ماه یکبار تشکیل می گردد.

مستندات این کمیته در دفتر بهبود کیفیت و نیز نزد دبیر کمیته نگهداری گردد. علاوه بر بررسی داخلی مسائل اخلاقی پیش آمده در مرکز بیمارستانی میلاد، وظیفه دیگر کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان‌، تصمیم گیری در مورد موارد خاص پیش آمده برای یک بیمار است. اگر در مورد یک مریض لازم باشد  تصمیمی گرفته شود که بار اخلاقی دارد، کمیته اخلاق بیمارستانی، مشارکت می کند که تصمیمات اخلاقی بهتر انجام گیرد چرا که در این موارد، تنها پزشک معالج بیمار، توان تصمیم گیری نهایی را ندارد. ضمن این که تقویت و تشکیل منظم جلسات این کمیته و قانونمندی اعضا کمیته اخلاق پزشکی به بهبود کیفیت کار کمک می‌کند و در نهایت اجرای اخلاق در بیمارستان که بیشتر از یک ابزار خارجی، یک وجدان اخلاقی درونی است، را بیشتر شاهد خواهیم بود.

ارسال نظرات

آرشیو