کمیته تغذیه و رژیم های درمان بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه کمیته تغذیه و رژیم های درمان در بیمارستان میلاد شهریار با محوریت ارتقاء کیفی در طبخ غذا، افزایش رضایتمندی پرسنل و بیماران با توجه به تغییرات اعمال شده در فرآیند های تغذیه برگزار گردید که در همین راستا طبق آمار و مستند سازی های شکل گرفته در سال 97 بررسی ها صورت پذیرفت.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان نیز در همین راستا افزود: نظارت برکیفیت و کمیت غذا های ارائه شده جهت رسیدگی به بیماران و تغذیه پرسنل، قطعا همت بالایی می طلبد که با حضور افراد با سابقه در همین زمینه رضایت مندی ها افزایش می یابد. با توجه به تعریف خواسته های ما از این کمیته، اولین بحث ما جداسازی تغذیه بیماران و پرسنل است و لذا کارهایمان را منوط به تجهیزات نباید کرد و تهیه استاندارهای غذایی به کیفی سازی غذا بستگی دارد. در همین جهت تغییرات جدیدی را در ادامه کار خواهیم داشت تا راندمان کاری و نتیجه کیفی بیشتری بدست آوریم.

ایشان در ادامه افزودند: با توجه به انواع رژیم های بیماران و جانبازان ما، باید با جمع بندی ها و ایجاد فهرست غذا های همان وعده این تنوع را برای جانبازان به ارمغان آوریم.

ارسال نظرات

آرشیو