سلامت روان

سلامت روان

از نظر سامان بهداشت جهانی فردی دارای سلامت روان است که توانمندی خود را بشناسد و توانایی مقابله با استرس های روزمره را داشته باشد. و به شکل مفید و موثری در جامعه مشارکت و فعالیت نماید. جامعه ای که افراد آن از وضعیت سلامت روان بهتری برخوردارند، آرام تر، پویاتر و پیشرفته تر خواهد

بیشتر بخوانید