• متخصص قلب و عروق
  • پزشکی
  • اکوکاردیوگرافی - نوار قلب- تست ورزش -انژیوگرافی .
  • کلینیک شماره دو
  • شنبه، سه شنبه