• بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • بازدید گروه های مختلف از بیمارستان همزمان با روز جانباز 96

 • برگزار مراسم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزار مراسم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزار مراسم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزار مراسم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزار مراسم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزار مراسم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزار مراسم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 در بیمارستان میلاد شهریار

 • برگزار مراسم سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز 96 در بیمارستان میلاد شهریار