• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک رادیولوژی09.00 - 12.00
دکتر محمد صادقی
کلینیک قلب11.00 - 13.00
دکتر جلال امیدی
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
کلینیک مغز و اعصاب12.00 - 13.30
عبدالقیوم بفکین
13.00 - 14.00
کلینیک قلب13.00 - 15.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک قلب13.00 - 15.00
دکتر عباس صالحی
14.00 - 15.00
کلینیک قلب14.00 - 16.00
دکتر منصور ابوئی
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک رادیولوژی09.00 - 12.00
دکتر محمد صادقی
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
12.00 - 13.00
کلینیک مغز و اعصاب12.00 - 13.30
عبدالقیوم بفکین
13.00 - 14.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

چهار شنبه

جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دوشنبه

جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
11.00 - 12.00
کلینیک قلب11.00 - 13.00
دکتر جلال امیدی
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک قلب13.00 - 15.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک قلب13.00 - 15.00
دکتر عباس صالحی
14.00 - 15.00
کلینیک قلب14.00 - 16.00
دکتر منصور ابوئی
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید