• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک قلب08.30 - 12.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک مغز و اعصاب08.30 - 10.00
عبدالقیوم بفکین
09.00 - 10.00
کلینیک داخلی09.00 - 12.30
دکتر اعظم کشاورزی
کلینیک قلب
کلینیک 1
11.00 - 13.00
کلینیک رادیولوژی09.00 - 12.00
دکتر محمد صادقی
10.00 - 11.00
کلینیک قلب
کلینیک 1
10.00 - 12.00
کلینیک داخلی11.00 - 12.00
دکتر داود صلواتی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
کلینیک مغز و اعصاب12.00 - 13.30
عبدالقیوم بفکین
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک رادیولوژی09.00 - 12.00
دکتر محمد صادقی
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک مغز و اعصاب08.30 - 10.00
عبدالقیوم بفکین
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
کلینیک مغز و اعصاب12.00 - 13.30
عبدالقیوم بفکین
13.00 - 14.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک داخلی09.00 - 12.30
دکتر اعظم کشاورزی
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
کلینیک داخلی11.00 - 12.00
دکتر داود صلواتی
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

چهار شنبه

جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک قلب08.30 - 12.00
دکتر عباس صالحی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
کلینیک قلب
کلینیک 1
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
کلینیک قلب
کلینیک 1
11.00 - 13.00
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

چهار شنبه

سه شنبه

شنبه