• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک روانپزشکی09.00 - 11.00
دکتر مریم سبزآبادی

10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک روانپزشکی09.00 - 11.00
دکتر مائده عباسپور

10.00 - 12.00
دکتر فائزه نظریه

11.00 - 13.00
دکتر محمد مهدی اعرابی
کلینیک روانپزشکی09.00 - 11.00
دکتر مریم سبزآبادی

10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه

11.00 - 13.00
دکتر محمد مهدی اعرابی
کلینیک ارتوپدی10.00 - 12.00
دکتر محمد احمدی حاجی
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
10.00 - 11.00
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان
کلینیک ارتوپدی10.00 - 12.00
دکتر محمد احمدی حاجی
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان

11.00 - 13.00
دکتر مائده عباسپور
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک روانپزشکی13.30 - 14.30
دکتر عبدالرضا درکی
کلینیک روانپزشکی13.30 - 14.30
دکتر عبدالرضا درکی
14.00 - 15.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک روانپزشکی09.00 - 11.00
دکتر مریم سبزآبادی

10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک روانپزشکی09.00 - 11.00
دکتر مائده عباسپور

10.00 - 12.00
دکتر فائزه نظریه

11.00 - 13.00
دکتر محمد مهدی اعرابی
کلینیک روانپزشکی09.00 - 11.00
دکتر مریم سبزآبادی

10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه

11.00 - 13.00
دکتر محمد مهدی اعرابی
10.00 - 11.00
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان

11.00 - 13.00
دکتر مائده عباسپور
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک روانپزشکی13.30 - 14.30
دکتر عبدالرضا درکی
کلینیک روانپزشکی13.30 - 14.30
دکتر عبدالرضا درکی
14.00 - 15.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک ارتوپدی10.00 - 12.00
دکتر محمد احمدی حاجی
کلینیک ارتوپدی10.00 - 12.00
دکتر محمد احمدی حاجی
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید