• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک روانپزشکی09.00 - 11.00
دکتر مائده عباسپور

10.00 - 12.00
دکتر فائزه نظریه
کلینیک قلب10.00 - 11.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک اطفال10.00 - 12.00
دکتر عبدالرضا درکی
کلینیک جراحی عمومی10.00 - 12.00
دکتر رضا فرمانبردار
10.00 - 11.00
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان
کلینیک قلب10.00 - 12.00
دکتر سعید حکیمی نیا
کلینیک ارتوپدی10.00 - 12.00
دکتر محمد احمدی حاجی
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک قلب10.00 - 11.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان

11.00 - 13.00
دکتر مائده عباسپور
کلینیک جراحی عمومی10.00 - 12.00
دکتر رضا فرمانبردار
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک ارتوپدی10.00 - 12.00
دکتر محمد احمدی حاجی
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک روانپزشکی13.30 - 15.30
دکتر عبدالرضا درکی
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

چهار شنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک روانپزشکی09.00 - 11.00
دکتر مائده عباسپور

10.00 - 12.00
دکتر فائزه نظریه
10.00 - 11.00
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان

11.00 - 13.00
دکتر مائده عباسپور
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک روانپزشکی13.30 - 15.30
دکتر عبدالرضا درکی
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک قلب10.00 - 12.00
دکتر سعید حکیمی نیا
کلینیک قلب10.00 - 11.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک قلب10.00 - 11.00
دکتر عباس صالحی
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک ارتوپدی10.00 - 12.00
دکتر محمد احمدی حاجی
کلینیک ارتوپدی10.00 - 12.00
دکتر محمد احمدی حاجی
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک داخلی10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک اطفال10.00 - 12.00
دکتر عبدالرضا درکی
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک جراحی عمومی10.00 - 12.00
دکتر رضا فرمانبردار
کلینیک جراحی عمومی10.00 - 12.00
دکتر رضا فرمانبردار
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید