• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک قلب08.30 - 12.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک مغز و اعصاب08.30 - 10.00
عبدالقیوم بفکین
09.00 - 10.00
کلینیک داخلی09.00 - 12.30
دکتر اعظم کشاورزی
کلینیک قلب
کلینیک 1
11.00 - 13.00
دکتر علیرضا امیری فر
کلینیک رادیولوژی09.00 - 12.00
دکتر محمد صادقی
10.00 - 11.00
کلینیک قلب
کلینیک 1
10.00 - 12.00
دکتر علیرضا امیری فر
کلینیک داخلی11.00 - 12.00
دکتر داود صلواتی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
کلینیک مغز و اعصاب12.00 - 13.30
عبدالقیوم بفکین
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
کلینیک اورولوژی14.30 - 15.30
دکتر مجتبی محمد حسینی بنچناری
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک رادیولوژی09.00 - 12.00
دکتر محمد صادقی
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک مغز و اعصاب08.30 - 10.00
عبدالقیوم بفکین
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
کلینیک مغز و اعصاب12.00 - 13.30
عبدالقیوم بفکین
13.00 - 14.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
09.00 - 10.00
کلینیک داخلی09.00 - 12.30
دکتر اعظم کشاورزی
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
کلینیک داخلی11.00 - 12.00
دکتر داود صلواتی
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
14.00 - 15.00
کلینیک اورولوژی14.30 - 15.30
دکتر مجتبی محمد حسینی بنچناری
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک قلب08.30 - 12.00
دکتر عباس صالحی
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
کلینیک قلب
کلینیک 1
10.00 - 12.00
دکتر علیرضا امیری فر
11.00 - 12.00
کلینیک قلب
کلینیک 1
11.00 - 13.00
دکتر علیرضا امیری فر
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید