• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان
کلینیک قلب10.00 - 11.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک قلب10.00 - 11.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر فائزه نظریه
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر مهتاب متوسلیان
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر فائزه نظریه
کلینیک روانپزشکی10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
11.00 - 12.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک قلب10.00 - 11.00
دکتر عباس صالحی
کلینیک قلب10.00 - 11.00
دکتر عباس صالحی
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید