• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • نام دانشگاهمقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشمعدل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دستگاهشهرستانسمتتاریخ شروعتاریخ پایاننوع استخدام 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دورهنام آموزشگاهمدت ساعت دورهدارای مدرک 
  افزودن یک ردیف جدید