جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک روانپزشکی
08.00 - 10.00
دکتر مریم سبزآبادی
کلینیک قلب
08.00 - 10.00
دکتر الهام رنجبری
کلینیک روانپزشکی
09.00 - 11.00
دکتر مائده عباسپور

10.00 - 12.00
دکتر فائزه نظریه
کلینیک روانپزشکی
08.00 - 10.00
دکتر مریم سبزآبادی
09.00 - 10.00
کلینیک روانپزشکی
09.00 - 13.00
دکتر مهتاب متوسلیان

11.00 - 13.00
دکتر فائزه نظریه
کلینیک داخلی
10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک روانپزشکی
09.00 - 13.00
دکتر مهتاب متوسلیان

11.00 - 13.00
دکتر مائده عباسپور
10.00 - 11.00
کلینیک روانپزشکی
10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک داخلی
10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک داخلی
10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک روانپزشکی
10.00 - 13.00
دکتر عبدالرضا درکی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک روانپزشکی
13.00 - 15.00
دکتر محمد مهدی اعرابی
14.00 - 15.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک روانپزشکی
08.00 - 10.00
دکتر مریم سبزآبادی
کلینیک روانپزشکی
08.00 - 10.00
دکتر مریم سبزآبادی
09.00 - 10.00
کلینیک روانپزشکی
09.00 - 13.00
دکتر مهتاب متوسلیان

11.00 - 13.00
دکتر فائزه نظریه
کلینیک روانپزشکی
09.00 - 13.00
دکتر مهتاب متوسلیان

11.00 - 13.00
دکتر مائده عباسپور
کلینیک روانپزشکی
09.00 - 11.00
دکتر مائده عباسپور

10.00 - 12.00
دکتر فائزه نظریه
10.00 - 11.00
کلینیک روانپزشکی
10.00 - 12.00
دکتر شیما شریعت خواه
کلینیک روانپزشکی
10.00 - 13.00
دکتر عبدالرضا درکی
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک روانپزشکی
13.00 - 15.00
دکتر محمد مهدی اعرابی
14.00 - 15.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08.00 - 09.00
کلینیک قلب
08.00 - 10.00
دکتر الهام رنجبری
09.00 - 10.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
10.00 - 11.00
کلینیک داخلی
10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک داخلی
10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
کلینیک داخلی
10.00 - 13.00
دکتر نازیلا نصیری
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید