انجام فرایند اعتبار بخشی در بیمارستان میلاد شهریار توسط ارزیابان وزارت بهداشت

انجام فرایند اعتبار بخشی در بیمارستان میلاد شهریار توسط ارزیابان وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، ارزیابان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرایند اعتباربخشی بیمارستان میلاد شهریار را طی دو روز ارزیابی کردند. آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار در طی فرایند اعتبارسنجی ارزیابان وزارت بهداشت و درمان گفتند: اعتبار بخشی بیمارستان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و سطح رضایت عمومی انجام می

بیشتر بخوانید